8888 YONGE CONDOMINIUMS پیش فروش

8888 Yonge Condominiums

65 Broadway Avenue, Toronto


زمان تحویل

2022نوع ساخنمان

نیمه بلندتعداد کل واحدهای مسکونی

204تعداد طبقات

15شهر

ریچموندهیل


مشخصات پروژه

8888 Yonge Condominiumsنام پروژه
Metroview Developmentsسازندگان
پیش فروشوضعیت پروژه
۲۰۲۲زمان تحویل پروژه
8888 Yonge St,
Toronto, ON
Canada,
L4C 6Z1
آدرس
Yonge St & Westwood Lnتقاطع
Northgrave Architectمعمار و طراح
نیمه بلندنوع ساختمان
15 تعداد طبقات
204تعداد واحد

مکانی جذاب برای زندگی

خیابان یانگ با خودش روش زندگی به همراه دارد و این پروژه در شهر زیبای ریچموند هیل و در کنار یانگ استریت زندگی به سبک یانگ را در پیش خواهد داشت

مکان پروژه بر روی نقشه