مراحل خرید خانه در کانادا

آشنایی با مراحل خرید خانه در کانادا

مراحل خرید خانه در کانادا با توجه به هر استان می تواند دارای تفاوت هایی در بعضی از بخش ها داشته باشد٫ اما بطور کلی این مراحل شامل:

اول – تصمیم گیری برای خرید
دوم – بررسی توانایی خرید
سوم- انتخاب نوع خانه و محل آن
چهارم- بررسی بازار مسکن
پنجم- فروش خانه به قصد خرید خانه بعدی
ششم- انتخاب مشاور یا کارگزار رسمی املاک
هفتم – انتخاب وکیل املاک
هشتم – تهیه پیشنهاد خرید
نهم – درخواست دریافت وام
دهم – بازرسی فنی خانه
یازدهم – روز محضر
دوازدهم – اثاث کشی