انواع خانه در کانادا

انواع خانه در کانادا چیست؟

به طور کلی خانه ها در کانادا به دو دسته تقسیم می شود
خانه با سند شش دانگ یا فری هلد
خانه ها یا آپارتمان های کاندومینیوم

البته انواع بیشتری شامل خانه های تعاونی و شرکتی و یا خانه های قابل نقل و انتقال و انواع دیگری نیز موجود است که از موضوع این مقاله خارج است

کاندو چیست؟

کاندو یا کاندومینیوم خانه یا آپارتمانی است که زمین مشاع و امکانات مشاع بین مالکین دارد و مالکین خانه ها و یا واحدهای آپارتمانی نسبت به زمین قدر السهم دارند و مالکین می بایست بابت هزینه ها شارژ ماهیانه (کاندو فی یا مینتننس فی) پرداخت نمایند. کاندو می تواند ساختمان های آپارتمانی و یا خانه های بهم چسبیده باشد٫ البته گاهی می توانید زمین های گلفی که قسمتی از کاندومینیوم هستند نیز رو به رو شوید


مالک کاندو نسبت به واحد خود مالکیت صد در صد دارد ولی نسبت به مشاعات مالکیت مشترک دارد. ساختمان های کاندو دارای آیین نامه ثبت شده هستند و توسط هیات مدیره ای که توسط مالکین انتخاب می شوند مدیریت می شوند. معمولا هیات مدیره از شرکت های مدیریت ساختمان برای اداره آن استفاده می کنند

برای آشنایی با کاندو های موجود به همراه عکس و قیمت و مشخصات آن ها یکی از دو لینک زیر را انتخاب کنید
لیست اجاره کاندو
لیست خرید کاندو

انواع خانه فری هلد (سند شش دانگ) در کانادا چیست؟

 1. Detached Houses
 2. Semi-detached Houses
 3. Townhouses

خانه مستقل چیست؟ Detached Houses

architecture clouds daylight driveway
Photo by Pixabay on Pexels.com

خانه مستقل که در اصطلاح به آن خانه ویلایی گفته می شود خانه ای است که از سمت چپ و راست به هیچ خانه ای نچسبیده است و به طور معمول دارای حیاط در جلو و عقب خانه هستند. خانه هایی که در نبش خیابان قرار دارند می توانند دارای حیاط در سه سمت خانه باشند. این خانه ها بر اساس تعداد طبقات و همچنین نحوه قرار گیری طبقات نسبت به هم دارای انواع مختلفی به شرح زیر است

 • 1 and 1/2 Storey
 • 2-Storey
 • 2 and 1/2 Storey
 • 3 Storey
 • Backsplit 3 or 4 or 5
 • Bungaloft
 • Bungalow
 • Bungalow-Raised
 • Front Split
 • Multi-Level
 • Sidesplit 3 or 4 or 5

چیست؟ Semi-detached Houses

خانه مستقلی است که از یک سمت با دیوار مشترک به خانه کناری وصل است و هر دو خانه از بیرون یک خانه به نظر می رسند اما از داخل با یک دیوار مشترک از هم جدا شده اند. هر کدام از خانه ها ورودی مجزا دارند

خانه شهری چیست؟ Townhouses

خانه های شهری نوعی خانه است که از دو سمت به خانه های کناری با یک دیوار مشترک چسبیده است و می توانند شش دانگ و یا کاندو باشند. البته خانه سر نبش فقط از یک طرف به خانه کناری اتصال دارد

برای آشنایی با خانه های موجود به همراه عکس و قیمت و مشخصات آن ها یکی از دو لینک زیر را انتخاب کنید
لیست اجاره خانه
لیست خرید خانه

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *